استراتژی‌های ارتقای خدمات مالی در کشورهای با دسترسی محدود به بازارهای جهانی

بازارهای مالی جهانی به عنوان یکی از مهمترین محورهای اقتصادی، در ایجاد رشد و توسعه کشورها نقش حیاتی دارند. اما متأسفانه در برخی کشورها به دلیل موانع مختلف، دسترسی به این بازارها محدود است.

ادامه مطلب