انواع منابع انرژی

منابع انرژی جدید اشکالی از انرژی هستند که از منابع طبیعی که متناهی یا تمام نشدنی نیستند، مانند باد، نور خورشید، آب، گرمای زمین گرمایی و زیست توده به دست می آیند.

ادامه مطلب